งานที่สองจำเเนกดินตามระบบUSC

http://bus-hangover.blogspot.com/2010/01/work-group-3.html

นางสาวลลิตา  รักษาศีล 51011110

นางสาวมนทนัฐ    เเสงศรี  51011031

นางสาวเภาลีนา   ลักษมีเเสงจันทร์ 51011022

กลุ่ม 2/2

Advertisements

Leave a comment »

Assignment Geology1

เปรียบเทียบข้อมูลภาคพื้นดินกับข้อมูลดาวเทียม โดยมีสถานีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวอ้างอิง

ค่าจาก Google Earth

ค่าละติจูต 13°32’44.64″ เหนือ

ค่าลองติจูต 100°16’31.34″ ตะวันออก

ค่าจากการคำนวณจากแผนที่กรมแผนที่ทหาร

ค่าละติจูต 13°32’39.60″ เหนือ

ค่าลองติจูต 100°16’46.80″ ตะวันออก

เห็นว่าค่าคลาดเคลื่อนให้หน่วยฟิลิปดามีค่าน้อย แต่เมื่อ run ใน google earth แล้ว  พบว่าพื้นที่ที่พบไม่ตรงกับที่คำนวณ อาจมีผลมาจากการใช้มาตรฐานของแผนที่กรมแผนที่ทหารกับ google earth ต่างกัน โดยกรมแผนที่ทหารจะใช้ระบบ UTM ส่วนทาง google earth เป็น WGS84 ซึ่งแตกต่างกัน  โดย WGS84 มีความทันสมัยและแม่นยำกว่า

นางสาวพิศมัย        เจนใจ                   51010921

นาย ภานุพงษ์        รัตนวัตรการ             51011005

นางสาว เภาลีนา    ลักษมีแสงจันทร์         51011022

นางสาว มนทนัฐ    แสงศรี                   51011031

นางสาว ลลิตา        รักษาศิล               51011100

นางสาว สรณีย์      สุทธิํธรรม               51011366

นาย หริรักษ์          เจียมรุ่งรักษา          51011505

นางสาว อรกานต์  ธรรมวินิจฉัย              51011561

นางสาว อรุณฉาย อรุณคีรีวัฒน์              51011587

Leave a comment »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Comments (1) »